Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2019-12-30 20:43:42
Działanie: save
ID: 170
Tytuł: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

[ pobierz wniosek w formacie PDF ]

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... .....................................................

Adres: ......................................................................

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopia

pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:

dyskietka 3,5

CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ....................................................

Przesłanie informacji pocztą pod adres** ......................................................................
..........................................................................................................................................

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

.....................................................                                          ........................................................

Miejscowość, data                                                                 podpis wnioskodawcy

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wniosek należy przesłać na adres Radia Gdańsk S.A. (dane teleadresowe dostępne są w serwisie www.radiogdansk.pl )

 

Radio Gdańsk S.A zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2019-12-30 20:43:42
Działanie: save
ID: 170
TytułTitle: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Alias tytułu:
Wprowadzenie: Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm. ), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A., a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek. Wniosek można składać  w następujący sposób: Listownie na adres Radio Gdańsk S.A., ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk Bezpośrednio w sekretariacie Radia Gdańsk S.A., ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk W formie elektronicznej na adres: biuro@radiogdansk.pl Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem przypadku, w którym udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. zgodnie z art. 15 ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku, w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, albo wniosek wycofać. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@radiogdansk.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429), w celu rozpatrzenia wniosku. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 7. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Tekst główny: