Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2021-02-09 12:03:53
Działanie: save
ID: 100
Tytuł: Skład:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Rada Programowa powołana przez Radę Mediów Narodowych:

1. Marcin Adamiak

2. Beata Iżyłowska

3. Danuta Makowska

4. Piotr Niedźwiecki

5. Jacek Rybicki

6. Magdalena Czarzyńska – Jachim

7. Magdalena Marszałkowska

8. Janusz Trus

9. Dorota Wiśniewska

10. Ewa Lieder

11. Waldemar Jaroszewicz

12. Antoni Kakareko

13. Tadeusz Woźniak

14. Tadeusz Dąbrowski

15. Małgorzata Kuźma
Kontakt:

(58) 341-04-19

(58) 341-81-88

e-mail : biuro@radiogdansk.pl

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Spółki.

Działa w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, statut spółki i regulamin rady programowej. Rada programowa reprezentuje społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Rada programowa opiniując działalność programową spółki, ocenia sposób realizacji zadań publicznej radiofonii określonych w art. 21 ust. 2 ustawy O Radiofonii i Telewizji, mając na uwadze, że programy te powinny:
- kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii,
- rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
- sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
- umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym, poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
- służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
- respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
- służyć umacnianiu rodziny,
- służyć zwalczaniu patologii społecznych,
- uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2021-02-09 12:03:53
Działanie: save
ID: 100
TytułTitle: Skład:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Rada Programowa powołana przez Radę Mediów Narodowych:

1. Marcin Adamiak

2. Beata Iżyłowska

3. Danuta Makowska

4. Piotr Niedźwiecki

5. Jacek Rybicki

6. Magdalena Czarzyńska – Jachim

7. Magdalena Marszałkowska

8. Janusz Trus

9. Dorota Wiśniewska

10. Ewa Lieder

11. Waldemar Jaroszewicz

12. Antoni Kakareko

13. Tadeusz Woźniak

14. Tadeusz Dąbrowski

15. Małgorzata Kuźma
Kontakt:

(58) 341-04-19

(58) 341-81-88

e-mail : biuro@radiogdansk.pl

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Spółki.

Działa w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, statut spółki i regulamin rady programowej. Rada programowa reprezentuje społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Rada programowa opiniując działalność programową spółki, ocenia sposób realizacji zadań publicznej radiofonii określonych w art. 21 ust. 2 ustawy O Radiofonii i Telewizji, mając na uwadze, że programy te powinny:
- kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii,
- rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
- sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
- umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym, poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
- służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
- respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
- służyć umacnianiu rodziny,
- służyć zwalczaniu patologii społecznych,
- uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Tekst główny: