Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2021-02-09 12:06:46
Działanie: save
ID: 174
Tytuł: Skład:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Rada Programowa powołana przez Radę Mediów Narodowych:

1. Marcin Adamiak

2. Beata Iżyłowska

3. Danuta Makowska

4. Piotr Niedźwiecki

5. Jacek Rybicki

6. Magdalena Czarzyńska – Jachim

7. Magdalena Marszałkowska

8. Janusz Trus

9. Dorota Wiśniewska

10. Ewa Lieder

11. Waldemar Jaroszewicz

12. Antoni Kakareko

13. Tadeusz Woźniak

14. Tadeusz Dąbrowski

15. Małgorzata Kuźma
Kontakt:

(58) 341-04-19

(58) 341-81-88

e-mail : biuro@radiogdansk.pl

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Spółki.

Działa w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, statut spółki i regulamin rady programowej. Rada programowa reprezentuje społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Rada programowa opiniując działalność programową spółki, ocenia sposób realizacji zadań publicznej radiofonii określonych w art. 21 ust. 2 ustawy O Radiofonii i Telewizji, mając na uwadze, że programy te powinny:
- kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii,
- rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
- sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
- umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym, poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
- służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
- respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
- służyć umacnianiu rodziny,
- służyć zwalczaniu patologii społecznych,
- uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2021-02-09 12:06:46
Działanie: save
ID: 174
TytułTitle: Skład:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Rada Programowa powołana 4 lutego 2021r. przez Radę Mediów Narodowych:

1. Tadeusz Dąbrowski
2. Antoni Kakareko
3. Krzysztof Kuczkowski
4. Jacek Rybicki
5. Tadeusz Woźniak
6. Marcin Adamiak
7. Beata Iżyłowska
8. Mirosław Przyborowicz
9. Jacek Szaran
10. Bartosz Wiktoryczyk
11. Magdalena Czarzyńska –Jachim
12. Magdalena Marszałkowska
13. Barbara Szczepuła – Ponikowska
14. Bożena Szubińska
15. Andrzej MłotKontakt:

(58) 341-04-19

(58) 341-81-88

e-mail : biuro@radiogdansk.pl

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Spółki.

Działa w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, statut spółki i regulamin rady programowej. Rada programowa reprezentuje społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Rada programowa opiniując działalność programową spółki, ocenia sposób realizacji zadań publicznej radiofonii określonych w art. 21 ust. 2 ustawy O Radiofonii i Telewizji, mając na uwadze, że programy te powinny:
- kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii,
- rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
- sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
- umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym, poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
- służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
- respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
- służyć umacnianiu rodziny,
- służyć zwalczaniu patologii społecznych,
- uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Tekst główny: