Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2022-05-04 11:08:28
Działanie: save
ID: 104
Tytuł: Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na dwa stanowiska członków zarządu:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego Radia Gdańsk S.A i Członka Zarządu Radia Gdańsk S.A

przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą Radia Gdańsk S.A z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) oraz stosownie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. nr 236 poz. 1565 z 2010 r.) oraz uchwały nr 2/V/2011 Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2011 roku, Rada Nadzorcza Radia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłasza konkurs na kandydatów na dwóch członków Zarządu VI kadencji Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego Radia Gdańsk S.A., Członka Zarządu Radia Gdańsk S.A.

I.

1. Kandydat chcący wziąć udział w konkursie powinien:

1) posiadać obywatelstwo polskie;

2) korzystać z pełni praw publicznych;

3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

4) posiadać wykształcenie wyższe;

5) posiadać co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych;

6) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

II.

1. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty

elektronicznej;

5) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

oraz numer PESEL;

6) wskazanie preferowanego przez kandydata stanowiska i zakresu nadzoru.

III.

1. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny kandydata;

2) życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3) krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu

konkursu;

4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów

potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje w zakresie zarządzania, radiofonii i telewizji, uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego;

5) oświadczenie kandydata o co najmniej pięcioletnim stażu w zarządzaniu na

stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości

budżetu, jakimi kandydat zarządzał;

6) oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia;

7) oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8

pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.

U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), według wzoru określonego we właściwym

załączniku do wymienionej ustawy;

8) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w ust. 1;

9) stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (DZ. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami), zgłoszenie powinno

zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby

prowadzonego konkursu.

2. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej

dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

IV.

1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 czerwca 2011 roku, o godz.15.00

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów i

informacji, Rada Nadzorcza wezwie kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do

usunięcia braków w terminie 3 dni.

V.

1. Konkurs składa się z:

1) pierwszego etapu – obejmującego ocenę formalną zgłoszeń,

2) drugiego etapu – obejmującego ocenę merytoryczną zgłoszeń,

3) trzeciego etapu – obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanym

przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszeń kandydatów

jeżeli:

1) zgłoszenie zostało złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

2) zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o

konkursie, pomimo wezwania kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do

usunięcia braków w terminie 3 dni.

3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do drugiego

etapu oraz zgłoszenia, które nie będą rozpatrywane w drugim etapie z powodów

określonych w ust. 2.

4. W drugim etapie konkursu Rada Nadzorcza dokona merytorycznej oceny zgłoszeń,

uwzględniając następujące kryteria:

1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i

telewizji;

2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt

1;

3) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.

5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do trzeciego

etapu postępowania oraz zgłoszenia, które nie będą rozpatrywane w trzecim etapie

konkursu.

6. W trzecim etapie konkursu Rada Nadzorcza, w siedzibie Radia Gdańsk S.A. przy ul.

Grunwaldzkiej 18, przeprowadzi z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne,

w terminie 17 i 18 czerwca 2011 roku, których przedmiotem będą w szczególności

następujące zagadnienia:

1) wiedza w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem

Skarbu Państwa;

2) wiedza w zakresie mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem

odpowiednio radiofonii lub telewizji oraz realizacji interesu publicznego w mediach;

3) wiedza ogólna w zakresie kultury, szczególnie kultury współczesnej oraz zagadnień

życia społecznego, gospodarczego i politycznego;

4) dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata.

VI.

1. Rada Nadzorcza dokona oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące

kryteria:

1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i

telewizji;

2) wykształcenia i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt

1;

3) dotychczasową rzetelność zawodową kandydata dającą rękojmię należytego

wykonywania zadań mediów publicznych;

4) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.

2. Jeżeli o stanowisko członka zarządu ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem

zarządu spółki, która ogłosiła konkurs, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności

kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

3. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomieni o jego

terminie i miejscu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Niezgłoszenie się kandydata na

rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację kandydata z udziału w konkursie.

4. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany oraz jest utrwalany przez Radę

Nadzorczą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Rada Nadzorcza może udostępnić nagrania z przebiegu rozmów w całości lub w części po zakończeniu konkursu.

VII.

Informacje o Radiu Gdańsk S.A. w postaci:

» Statutu Spółki,

» Regulaminu organizacyjnego,

» Sprawozdania finansowego Radia Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2009

będą dostępne w siedzibie spółki w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 18, w Sekretariacie

w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze, tel.58 341 04 19.

VIII.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie

kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów, o czym powiadomi kandydatów.

IX.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu konkursu, wskazuje kandydatów wyłonionych w

postępowaniu kwalifikacyjnym, w drodze uchwały która zawiera uzasadnienie dotyczące

oceny wszystkich kandydatów.

X.

O wynikach postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

XI.

Pisemne zgłoszenia kandydatów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na

stanowiska Członków Zarządu Radia Gdańsk S.A.”, ze wskazaniem stanowiska lub

stanowisk, o które ubiega się kandydat, powinny być doręczone do siedziby Radia Gdańsk S.A., Sekretariat, ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk, w terminie do dnia 8 czerwca 2011 r., do godz. 15.00 przy czym zgłoszenia przyjmuje się w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze. Decyduje data wpływu do siedziby Radia Gdańsk S.A.

XII.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy art. 27

ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.

226), Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w

sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska

– Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii

regionalnej oraz Statutu Spółki Radio Gdańsk S.A.

Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2022-05-04 11:08:28
Działanie: save
ID: 104
TytułTitle: Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na dwa stanowiska członków zarządu:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego Radia Gdańsk S.A i Członka Zarządu Radia Gdańsk S.A

przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą Radia Gdańsk S.A z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) oraz stosownie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. nr 236 poz. 1565 z 2010 r.) oraz uchwały nr 2/V/2011 Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2011 roku, Rada Nadzorcza Radia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłasza konkurs na kandydatów na dwóch członków Zarządu VI kadencji Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego Radia Gdańsk S.A., Członka Zarządu Radia Gdańsk S.A.

I.

1. Kandydat chcący wziąć udział w konkursie powinien:

1) posiadać obywatelstwo polskie;

2) korzystać z pełni praw publicznych;

3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

4) posiadać wykształcenie wyższe;

5) posiadać co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych;

6) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

II.

1. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty

elektronicznej;

5) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

oraz numer PESEL;

6) wskazanie preferowanego przez kandydata stanowiska i zakresu nadzoru.

III.

1. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny kandydata;

2) życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3) krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu

konkursu;

4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów

potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje w zakresie zarządzania, radiofonii i telewizji, uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego;

5) oświadczenie kandydata o co najmniej pięcioletnim stażu w zarządzaniu na

stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości

budżetu, jakimi kandydat zarządzał;

6) oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia;

7) oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8

pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.

U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), według wzoru określonego we właściwym

załączniku do wymienionej ustawy;

8) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w ust. 1;

9) stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (DZ. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami), zgłoszenie powinno

zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby

prowadzonego konkursu.

2. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej

dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.

IV.

1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 czerwca 2011 roku, o godz.15.00

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów i

informacji, Rada Nadzorcza wezwie kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do

usunięcia braków w terminie 3 dni.

V.

1. Konkurs składa się z:

1) pierwszego etapu – obejmującego ocenę formalną zgłoszeń,

2) drugiego etapu – obejmującego ocenę merytoryczną zgłoszeń,

3) trzeciego etapu – obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanym

przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszeń kandydatów

jeżeli:

1) zgłoszenie zostało złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

2) zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o

konkursie, pomimo wezwania kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do

usunięcia braków w terminie 3 dni.

3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do drugiego

etapu oraz zgłoszenia, które nie będą rozpatrywane w drugim etapie z powodów

określonych w ust. 2.

4. W drugim etapie konkursu Rada Nadzorcza dokona merytorycznej oceny zgłoszeń,

uwzględniając następujące kryteria:

1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i

telewizji;

2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt

1;

3) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.

5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wskaże kandydatów dopuszczonych do trzeciego

etapu postępowania oraz zgłoszenia, które nie będą rozpatrywane w trzecim etapie

konkursu.

6. W trzecim etapie konkursu Rada Nadzorcza, w siedzibie Radia Gdańsk S.A. przy ul.

Grunwaldzkiej 18, przeprowadzi z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne,

w terminie 17 i 18 czerwca 2011 roku, których przedmiotem będą w szczególności

następujące zagadnienia:

1) wiedza w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem

Skarbu Państwa;

2) wiedza w zakresie mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem

odpowiednio radiofonii lub telewizji oraz realizacji interesu publicznego w mediach;

3) wiedza ogólna w zakresie kultury, szczególnie kultury współczesnej oraz zagadnień

życia społecznego, gospodarczego i politycznego;

4) dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata.

VI.

1. Rada Nadzorcza dokona oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące

kryteria:

1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i

telewizji;

2) wykształcenia i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt

1;

3) dotychczasową rzetelność zawodową kandydata dającą rękojmię należytego

wykonywania zadań mediów publicznych;

4) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.

2. Jeżeli o stanowisko członka zarządu ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem

zarządu spółki, która ogłosiła konkurs, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności

kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

3. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomieni o jego

terminie i miejscu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Niezgłoszenie się kandydata na

rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację kandydata z udziału w konkursie.

4. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany oraz jest utrwalany przez Radę

Nadzorczą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Rada Nadzorcza może udostępnić nagrania z przebiegu rozmów w całości lub w części po zakończeniu konkursu.

VII.

Informacje o Radiu Gdańsk S.A. w postaci:

» Statutu Spółki,

» Regulaminu organizacyjnego,

» Sprawozdania finansowego Radia Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2009

będą dostępne w siedzibie spółki w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 18, w Sekretariacie

w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze, tel.58 341 04 19.

VIII.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie

kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów, o czym powiadomi kandydatów.

IX.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu konkursu, wskazuje kandydatów wyłonionych w

postępowaniu kwalifikacyjnym, w drodze uchwały która zawiera uzasadnienie dotyczące

oceny wszystkich kandydatów.

X.

O wynikach postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

XI.

Pisemne zgłoszenia kandydatów, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na

stanowiska Członków Zarządu Radia Gdańsk S.A.”, ze wskazaniem stanowiska lub

stanowisk, o które ubiega się kandydat, powinny być doręczone do siedziby Radia Gdańsk S.A., Sekretariat, ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk, w terminie do dnia 8 czerwca 2011 r., do godz. 15.00 przy czym zgłoszenia przyjmuje się w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze. Decyduje data wpływu do siedziby Radia Gdańsk S.A.

XII.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy art. 27

ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.

226), Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w

sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki „Telewizja Polska

– Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii

regionalnej oraz Statutu Spółki Radio Gdańsk S.A.

Tekst główny: