Start Archiwum zamówień
Archiwum zamówień
Postępowanie nr 1/XI/2011 - Dostawa dwóch samochodów dla Radia Gdańsk S.A

 

02.11.2011 ogłoszenie -> pobierz

02.11.2011 siwz -> pobierz

04.11.2011 - pytania i odpowiedzi -> pobierz

17.11.2011 - ogłoszenie o wyborze oferty -> pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: środa, 02 listopada 2011 16:07
Data udostepnienia informacji w BIP: środa, 02 listopada 2011 16:07
Data modyfikacji: czwartek, 17 listopada 2011 15:13
 
Postępowanie nr 1/X/2011 - Zakup paliw do pojazdów służbowych i osprzętu dla Radia Gdańsk S.A.

 

07.10.2011 - ogłoszenie -> pobierz
07.10.2011 - SIWZ         -> pobierz

12.10.2011 - pytania i odpowiedzi -> pobierz

19.10.2011 - ogłoszenie o wyborze oferty -> pobierz
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: piątek, 07 października 2011 14:48
Data udostepnienia informacji w BIP: piątek, 07 października 2011 14:48
Data modyfikacji: środa, 19 października 2011 13:07
 
Postępowanie Nr 4/IX/2011 - Wykonanie bieżącej konserwacji w siedzibie Radia Gdańsk S.A.

 

29.09.2011 - Ogłoszenie -> pobierz
29.09.2011 - siwz ->pobierz

19.10.2011 - ogłoszenie o wyborze oferty -> pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: czwartek, 29 września 2011 13:32
Data udostepnienia informacji w BIP: czwartek, 29 września 2011 13:32
Data modyfikacji: czwartek, 20 października 2011 15:21
 
Postępowanie Nr 3/IX/2011- Dostawa 2 samochodów osobowych dla Radia Gdańsk S.A.

15.09.2011 - ogłoszenie o zamówieniu -> pobierz

15.09.2011 - SIWZ -> pobierz 

19.09.2011 - pytania i odpowiedzi -> pobierz

27.09.2011 - pytania i odpowiedzi -> pobierz

05.10.2011 - ogłoszenie o wyborze oferty -> pobierz
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: czwartek, 15 września 2011 14:41
Data udostepnienia informacji w BIP: czwartek, 15 września 2011 14:41
Data modyfikacji: środa, 05 października 2011 14:29
 
Postępowanie Nr 2/IX/2011 - Wykonanie bieżącej konserwacji w siedzibie Radia Gdańsk S.A.
13.09.2011 - ogłoszenie o zamówieniu -> pobierz
13.09.2011 - SIWZ -> pobierz

27.09.2011 - ogłoszenie o wyborze oferty -> pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 13 września 2011 13:59
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 13 września 2011 13:59
Data modyfikacji: wtorek, 27 września 2011 14:53
 
Postępowanie Nr 1/IX/2011 - Dostawa sprzętu komputerowego
06.09.2011 - ogłoszenie o zamówieniu  -> pobierz
06.09.2011 - SIWZ -> pobierz
13.09.2011 pytania i odpowiedzi -> pobierz

16.09.2011 pytania i odpowiedzi -> pobierz

30.09.2011 -  ogłoszenie o wyborze oferty -> pobierz

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 06 września 2011 13:19
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 06 września 2011 13:19
Data modyfikacji: czwartek, 13 grudnia 2012 23:01
 

Postępowanie nr 1/VII/2011 - Dzierżawa pojemności satelitarnej

20.07.2011 Ogłoszenie o zamówieniu -> Pobierz

20.07.2011 SIWZ -> Pobierz

29.07.2011 Pytania i odpowiedzi -> Pobierz

08.08.2011 Ogłoszenie o wyborze ofert -> Pobierz


Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Wioleta Lewa   
Data wytworzenia informacji: środa, 20 lipca 2011 14:35
Data udostepnienia informacji w BIP: środa, 20 lipca 2011 14:35
Data modyfikacji: poniedziałek, 08 sierpnia 2011 15:35
 
Postępowanie Nr 1/V/2011 - Świadczenie usług prawniczych dla Radia Gdańsk, polegających w szczególności na wykonywaniu zastępstwa procesowego- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Gdańsk: Świadczenie usług prawniczych dla Radia Gdańsk S.A. polegajacych w szczególności na wykonywaniu zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa
procesowego. Numer ogłoszenia: 163392 -2011; data zamieszczenia: 17.06.2011

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" S.A., ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3140419, faks 058 3418188.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: radiofonia publiczna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawniczych dla Radia Gdańsk S.A. polegajacych w szczególności na wykonywaniu zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznej usługi prawniczej, w szczególności polegającej na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami oraz innymi organami orzekającymi jak i doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego spraw toczonych z udziałem Radia Gdańsk S.A. w Gdańsku rozumianych w szczególności jako asysta przy podejmowaniu decyzji optymalnych z punktu widzenia interesu Radia Gdańsk S.A., tak aby zapobiegać czy też minimalizować ryzyka procesowe pojawiające się w bieżącej działalności Rozgłośni przez okres 3 lat.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8, 79.11.00.00-5, 79.11.00.00-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech J. Kobus, ul. Nowogrodzka 23, 81-312 Gdynia, kraj/woj.
pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 234000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 256824,00

Oferta z najniższą ceną: 256824,00 / Oferta z najwyższą ceną: 256824,00

Waluta: PLN.

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Powodem wybrania trybu z wolnej ręki był charakter świadczonej usługi- zastępstwo
procesowe i doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego zgodnie z art. 5 ust 1a i 1b

 

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: piątek, 17 czerwca 2011 13:45
Data udostepnienia informacji w BIP: piątek, 17 czerwca 2011 13:45
Data modyfikacji: poniedziałek, 20 czerwca 2011 08:18
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»