Start Dostęp do Informacji Publicznej
Dostęp do Informacji Publicznej
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A., a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek.

 

Wniosek można składać w następujący sposób:

Listownie na adres Radio Gdańsk S.A., ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk

Bezpośrednio w sekretariacie Radia Gdańsk S.A., ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk

W formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem przypadku, w którym udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. zgodnie z art. 15 ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku, w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, albo wniosek wycofać.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429), w celu rozpatrzenia wniosku.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

7. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: poniedziałek, 30 grudnia 2019 20:00
Data udostepnienia informacji w BIP: poniedziałek, 30 grudnia 2019 20:00