Start Majątek spółki
Majątek spółki
Kapitał podstawowy spółki Radio Gdańsk S.A.

Spółka tworzy:

- kapitał akcyjny

- kapitał zapasowy

Spółka może tworzyć dodatkowe kapitały nazwane rezerwowymi.

Kapitał Podstawowy spółki "Radia Gdańsk" S.A.

wynosi : 1 202 100,00 zł. ( jeden milion dwieście dwa tysiące złotych i składa się 12 021 równych niepodzielnych akcji imiennych o wartości nominalnej 100 złotych każda - 100% akcji należy do Skarbu Państwa.

Przychodami spółki są wpływy pochodzące z:

- opłat abonamentowych oraz innych opłat, o których mowa w art.31, ust.1, pkt.1 ustawy o radiofonii i telewizji

- obrotu prawami do audycji

- reklam i audycji sponsorowanych

- innych źródeł

 

 

Dane dotyczące majątku:

  (w złotych)

Lp.

TREŚĆ

na dzień

na dzień

 

 

 

 

31 grudzień

2010 r.

31 grudzień

2009 r.

 

AKTYWA

24 879 987,56

24 652 661,52

 

 

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

12 677 360,29

13 857 316,94

 

w tym:

 

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

85 526,83

125 971,58

 

 

 

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

12 591 833,46

13 731 345,36

1.

Środki trwałe

12 527 871,22

13 596 117,91

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

34 536,66

69 073,14

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

10 113 011,27

10 481 868,95

c)

urządzenia techniczne i maszyny

2 149 982,20

2 833 785,13

d)

środki transportu

141 439,69

106 852,56

e)

inne środki trwałe

88 901,40

104 538,13

2.

Środki trwałe w budowie

8 209,48

135 227,45

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

55 752,76

0,00

 

 

 

 

 

PASYWA

24 879 987,56

24 652 661,52

 

 

 

 

A.

KAPITAŁ WŁASNY

12 126 797,70

11 740 368,69

 

w tym:

 

 

I.

Kapitał podstawowy

1 202 100,00

1 202 100,00

II.

Zysk (strata) netto

427 849,20

41 420,19

 

KONTO BANKOWE

Bank Millennium S.A.
50-11602202-00000000-2857 5134
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 31 maja 2011 09:49
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 31 maja 2011 09:49
Data modyfikacji: poniedziałek, 20 czerwca 2011 08:19