Start Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy :
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu spółki, bilansu oraz rachunku wyników za rok obrotowy,
  2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  3. udzielenie pokwitowania władzom spółki z wykonania przez nie obowiązków,
  4. zmiana statutu spółki, w uzgodnieniu z Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
  5. podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
Podmiot udostepniajacy informacje: Radio Gdansk S.A.   
Osoba odpowiedzialna za tresc: Wioleta Lewa   
Osoba, która wprowadziła dane: Joanna Matuszewska   
Data wytworzenia informacji: wtorek, 31 maja 2011 09:36
Data udostepnienia informacji w BIP: wtorek, 31 maja 2011 09:36
Data modyfikacji: piątek, 08 lipca 2011 09:55