Start Rejestr zmian


Rejestr zmian

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2023-01-19 15:57:01
Działanie: apply
ID: 131
Tytuł: Regulamin emisji audycji dostarczonych przez OPP
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA DO ROZPOWSZECHIANIA AUDYCJI

PREZENTUJĄCYCH KAMPANIE SPOŁECZNE, DOSTARCZANYCH RADIU GDAŃSK S.A.
PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
Na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez Organizacje Pożytku Publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,Zarząd Radia Gdańsk ustala zasady przygotowania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczanych Radiu Gdańsk, przez Organizacje Pożytku Publicznego (OPP).

1. Na audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczane Radiu Gdańsk, przez Organizacje Pożytku Publicznego przeznacza się 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego:
- w godzinach 6:00 – 9:00 – 3 minuty,
- w godzinach 9:01 – 15:00 – 2 minuty;
- w godzinach 15:01 – 20:00 – 3 minuty;
- po godzinie 20:01 – 1 minutę.
2. Podział czasu antenowego i emisja audycji dokonywane są w tygodniowym rozliczeniu, od czwartku do środy.
3. Organizacja Pożytku Publicznego zgłasza chęć rozpowszechniania audycji nie później niż w 14 dniu przed rozpoczęciem tygodnia rozliczeniowego. Zgłoszenie może być dokonane osobiście w siedzibie Rozgłośni: 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 18 lub drogą elektroniczną: opp@radiogdansk.pl. W zgłoszeniu OPP wskazuje nazwę organizacji, dane kontaktowe, osobę reprezentującą Organizację przed Radiem Gdańsk oraz oświadcza, że audycja prezentująca kampanię społeczną związana jest z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Organizację. Zgłoszenie musi zawierać dokumenty potwierdzające status Organizacji, a w szczególności kopię Odpisu Aktualnego z KRS obejmującego okres ostatnich 3 miesięcy.
4. Czas trwania audycji nie może być dłuższy niż 30 sekund. W ciągu tygodnia emitowanych jest łącznie 126 audycji prezentujących kampanie społeczne.
5. Liczba audycji jest dzielona równo pomiędzy organizacje, które zgłosiły chęć ich rozpowszechniania oraz dostarczyły audycje spełniające warunki niniejszego regulaminu.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem tygodnia rozliczeniowego Radio Gdańsk pocztą email lub faksem zawiadamia Organizację o przyznanej liczbie audycji wraz z prognozowanym planem ich emisji. Radio Gdańsk zastrzega sobie prawo zmiany planu emisji oraz wyemitowania większej liczby audycji w stosunku do przygotowanej prognozy, bez powiadomienia.
7. Nagrania audycji dostarczane są Radiu Gdańsk najpóźniej na 48 godzin przed ich emisją. Nagrania przyjmowane są w dni powszednie, od godz. 8-16. W przypadku niedostarczenia tych audycji przez organizacje pożytku publicznego we wskazanym terminie czas przeznaczony na ich emisję przepada.
8. Nagrania audycji powinny być dostarczone na następujących nośnikach: CD lub DVD lub przenośnych nośnikach pamięci masowej USB. Format dostarczanych audycji: CD-A (16 bit/ 44,1 kHz) lub plik „*.wav” (16bit /48 kHz). Radio Gdańsk udostępni też możliwość dostarczania plików w formacie wav (16bit/48 kHz) pocztą elektroniczną na adres:opp@radiogdansk.pl. Plik zawierający audycję powinien być załącznikiem do wiadomości email. W tytule wiadomości email należy umieścić: nazwę OPP oraz tytuł audycji przeznaczony do emisji. Należy przestrzegać zasady: 1 audycja – 1 email z 1 załącznikiem.
9. Jeżeli nagrania audycji nie odpowiadają warunkom technicznym podanym w ust. 8 albo przekraczają czas określony w ust. 4, Radio Gdańsk wezwie drogą elektroniczną lub faksową do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału, najpóźniej na 16 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.
Tekst główny:
Po zapisaniu
Data zmiany:
2023-01-19 15:57:01
Działanie: apply
ID: 131
TytułTitle: Regulamin emisji audycji dostarczonych przez OPP
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA DO ROZPOWSZECHIANIA AUDYCJI

PREZENTUJĄCYCH KAMPANIE SPOŁECZNE, DOSTARCZANYCH RADIU GDAŃSK S.A.
PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
Na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez Organizacje Pożytku Publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,Zarząd Radia Gdańsk ustala zasady przygotowania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczanych Radiu Gdańsk, przez Organizacje Pożytku Publicznego (OPP).

1. Na audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczane Radiu Gdańsk, przez Organizacje Pożytku Publicznego przeznacza się 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego:
- w godzinach 6:00 – 9:00 – 3 minuty,
- w godzinach 9:01 – 15:00 – 2 minuty;
- w godzinach 15:01 – 20:00 – 3 minuty;
- po godzinie 20:01 – 1 minutę.
2. Podział czasu antenowego i emisja audycji dokonywane są w tygodniowym rozliczeniu, od czwartku do środy.
3. Organizacja Pożytku Publicznego zgłasza chęć rozpowszechniania audycji nie później niż w 14 dniu przed rozpoczęciem tygodnia rozliczeniowego. Zgłoszenie może być dokonane osobiście w siedzibie Rozgłośni: 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 18 lub drogą elektroniczną: opp@radiogdansk.pl. W zgłoszeniu OPP wskazuje nazwę organizacji, dane kontaktowe, osobę reprezentującą Organizację przed Radiem Gdańsk oraz oświadcza, że audycja prezentująca kampanię społeczną związana jest z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Organizację. Zgłoszenie musi zawierać dokumenty potwierdzające status Organizacji, a w szczególności kopię Odpisu Aktualnego z KRS obejmującego okres ostatnich 3 miesięcy.
4. Czas trwania audycji nie może być dłuższy niż 30 sekund. W ciągu tygodnia emitowanych jest łącznie 126 audycji prezentujących kampanie społeczne.
5. Liczba audycji jest dzielona równo pomiędzy organizacje, które zgłosiły chęć ich rozpowszechniania oraz dostarczyły audycje spełniające warunki niniejszego regulaminu.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem tygodnia rozliczeniowego Radio Gdańsk pocztą email lub faksem zawiadamia Organizację o przyznanej liczbie audycji wraz z prognozowanym planem ich emisji. Radio Gdańsk zastrzega sobie prawo zmiany planu emisji oraz wyemitowania większej liczby audycji w stosunku do przygotowanej prognozy, bez powiadomienia.
7. Nagrania audycji dostarczane są Radiu Gdańsk najpóźniej na 48 godzin przed ich emisją. Nagrania przyjmowane są w dni powszednie, od godz. 8-16. W przypadku niedostarczenia tych audycji przez organizacje pożytku publicznego we wskazanym terminie czas przeznaczony na ich emisję przepada.
8. Nagrania audycji powinny być dostarczone na następujących nośnikach: CD lub DVD lub przenośnych nośnikach pamięci masowej USB. Format dostarczanych audycji: CD-A (16 bit/ 44,1 kHz) lub plik „*.wav” (16bit /48 kHz). Radio Gdańsk udostępni też możliwość dostarczania plików w formacie wav (16bit/48 kHz) pocztą elektroniczną na adres:opp@radiogdansk.pl. Plik zawierający audycję powinien być załącznikiem do wiadomości email. W tytule wiadomości email należy umieścić: nazwę OPP oraz tytuł audycji przeznaczony do emisji. Należy przestrzegać zasady: 1 audycja – 1 email z 1 załącznikiem.
9. Jeżeli nagrania audycji nie odpowiadają warunkom technicznym podanym w ust. 8 albo przekraczają czas określony w ust. 4, Radio Gdańsk wezwie drogą elektroniczną lub faksową do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału, najpóźniej na 16 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.
Tekst główny: